Algemene voorwaarden BodyDevelopment

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen BodyDevelopment en de Klant, tenzij BodyDevelopment en de Klant voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2: Definities

 • BodyDevelopment: BodyDevelopment statutair gevestigd te Wanveld 3, 3993 SE Houten. KVK nummer: 68474709
 • Klant: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een product en/of dienst heeft aangeschaft bij BodyDevelopment.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen BodyDevelopment en de Klant.
 • Diensten: Door BodyDevelopment vastgestelde adviezen op het gebied van voeding, training en het gebruik van supplementen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen BodyDevelopment en de Klant zal tot stand komen wanneer de Klant zich 0nline heeft aangemeld op de website van BodyDevelopment. Nadat de Klant tijdens de bestelling akkoord gaat met de algemene voorwaarden en heeft geklikt op ‘Bestelling plaatsen’ is de Overeenkomst geldig.
 • De Klant heeft bij het online aanmelden het recht om aan BodyDevelopment mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aanmelding. Na deze 14 dagen is de Overeenkomst niet meer opzegbaar. De opzegging dient via de mail te geschieden.
 • Indien de Klant binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is BodyDevelopment gerechtigd om het aantal dagen dat de Klant gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door BodyDevelopment, naar rato per dag, kosten in rekening te brengen. Daarnaast wordt er in alle gevallen € 20,- aan administratieve kosten in rekening gebracht.
 • BodyDevelopment gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De Klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft tijdens zijn/haar aanmelding. BodyDevelopment heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de Klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De duur van de overeenkomst is afhankelijk van het soort programma dat de Klant aanschaft op de website van BodyDevelopment.

Artikel 4: Betaling

 • De Klant dient bij het sluiten van de Overeenkomst met BodyDevelopment direct het gehele verschuldigde bedrag te betalen.
 • Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 • De vermelde prijzen van de producten en Diensten zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 5: Verplichtingen BodyDevelopment

 • BodyDevelopment levert de Klant persoonlijke Diensten op maat op het gebied van fitness, voeding en het gebruik van supplementen.
 • De door BodyDevelopment te leveren Diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 • Doordat de Diensten van BodyDevelopment online worden geleverd, kan BodyDevelopment niet garanderen dat haar Diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. En dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de producten/Diensten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 • BodyDevelopment zal te alle tijden vertrouwelijk omgaan met alle informatie die wordt ontvangen van de Klant.
 • Inbreuk op rechten van de Klant dienen per e-mail gemeld te worden. Na de melding zal BodyDevelopment de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

Artikel 6: Verplichtingen Klant

 • De Klant is zich er van bewust dat BodyDevelopment adviseert om alvorens met een programma van BodyDevelopment te beginnen, de eigen huisarts te raadplegen.
 • De Klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen in het geval er (gezondheids)klachten of blessures ontstaan tijdens het volgen van een programma. Pas wanneer de huisarts daar mee instemt, vervolgt de Klant het programma. Ook wanneer u gezondheidsklachten heeft, of onder behandeling van een arts en/of specialist staat, adviseren wij u voor aanvang van het programma overleg te plegen met uw arts en/of specialist.
 • De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 • De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 • De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Klant zal worden aangepast. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld
 • De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot het programma van BodyDevelopment via haar of zijn eigen registratie. Bij overtreding is de Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 • De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij BodyDevelopment en derden, ten gevolge van de door de Klant gedeelde informatie.
 • De Klant gaat akkoord dat BodyDevelopment alle door de Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 • BodyDevelopment is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruiken van de website.
 • BodyDevelopment is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door BodyDevelopment geleverde producten en/of Diensten.
 • BodyDevelopment is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 • BodyDevelopment is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van BodyDevelopment.
 • BodyDevelopment is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van behouden opzet of bewust roekeloos handelen door de Klant.
 • BodyDevelopment en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval, letsel, ziekte of blessures van de Klant en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. BodyDevelopment wijst er op dat zij niet medisch geschoold zijn en de Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor het raadplegen van eigen huisarts alvorens te beginnen met een programma en bij het ontstaan van klachten tijdens een programma.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 • BodyDevelopment kan persoonsgegevens betreffende de Klant, welke door de Klant aan BodyDevelopment ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Verwerking van persoonsgegevens door BodyDevelopment vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 9: Wijziging van producten en dienst

 • BodyDevelopment behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van BodyDevelopment, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar de Klant gecommuniceerd worden. Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je gedeelde informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan. In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft de Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedrag aan BodyDevelopment of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud het producteigendom zijn van BodyDevelopment en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 • BodyDevelopment verleent de Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (BodyDevelopment) recht om de producten en Diensten van BodyDevelopment te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 • Wanneer in een overeenkomst tussen BodyDevelopment en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of Diensten van BodyDevelopment wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en Diensten te gebruiken.
 • Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van BodyDevelopment te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met BodyDevelopment

Artikel 11: Communicatie

 • Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door BodyDevelopment zoals e-mails, telefonie, updatenotificaties, herinneringen anderzijds.
 • Het staat BodyDevelopment ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 • De Klant gaat ermee akkoord dat BodyDevelopment de Klant mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht.

Artikel 12: Beëindigen

 • De Overeenkomst eindigt automatisch na verloop van de duur van het aangeschafte programma.
 • De Klant kan de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen/stopzetten.
 • Tijdelijke opschorting van de Overeenkomst is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte en/of ernstige blessure(s) en is alleen mogelijk na overleggen van een officiële medische verklaring van een arts.
 • Opschorting van de Overeenkomst is nooit mogelijk met terugwerkende kracht.
 • De betalingsverplichting van de Klant wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de Overeenkomst wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

Artikel 11: Slotbepalingen

 • Op alle overeenkomsten tussen BodyDevelopment en de Klant is Nederlands recht van toepassing
 • De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de Klant en BodyDevelopment
 • Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Klant de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.